ترجمه Trident در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای دندانه‌اي‌. می باشد

Trident به چه معناست و Trident یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Trident

دندانه‌اي‌. به خارجی , ریشه انگلیسی دندانه‌اي‌., ترجمه دندانه‌اي‌., کلمات شبیه دندانه‌اي‌.
دانلود فایل ها