ترجمه Trigonometry در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (هن.) مثلثات‌. می باشد

Trigonometry به چه معناست و Trigonometry یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Trigonometry

(هن.) مثلثات‌. به خارجی , ریشه انگلیسی (هن.) مثلثات‌., ترجمه (هن.) مثلثات‌., کلمات شبیه (هن.) مثلثات‌.
دانلود فایل ها