ترجمه Tripinnate در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (گ‌.ش‌.) سه‌ سوزني‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : داراي‌ ارايش‌ سوزني‌.

Tripinnate به چه معناست و Tripinnate یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Tripinnate

(گ‌.ش‌.) سه‌ سوزني‌ به خارجی , ریشه انگلیسی (گ‌.ش‌.) سه‌ سوزني‌, ترجمه (گ‌.ش‌.) سه‌ سوزني‌, کلمات شبیه (گ‌.ش‌.) سه‌ سوزني‌ , داراي‌ ارايش‌ سوزني‌. به لاتین
دانلود فایل ها