ترجمه Triple Space در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای دو خط‌ در ميان‌ كردن‌. می باشد

Triple Space به چه معناست و Triple Space یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Triple Space

دو خط‌ در ميان‌ كردن‌. به خارجی , ریشه انگلیسی دو خط‌ در ميان‌ كردن‌., ترجمه دو خط‌ در ميان‌ كردن‌., کلمات شبیه دو خط‌ در ميان‌ كردن‌.
دانلود فایل ها