ترجمه Triploblastic در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای داراي‌ سه‌ غشاء سلولي‌ ابتدايي‌. می باشد

Triploblastic به چه معناست و Triploblastic یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Triploblastic

داراي‌ سه‌ غشاء سلولي‌ ابتدايي‌. به خارجی , ریشه انگلیسی داراي‌ سه‌ غشاء سلولي‌ ابتدايي‌., ترجمه داراي‌ سه‌ غشاء سلولي‌ ابتدايي‌., کلمات شبیه داراي‌ سه‌ غشاء سلولي‌ ابتدايي‌.
دانلود فایل ها