ترجمه Trochee در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (شعر) وتد يا قافيه‌ دو هجايي‌ كه‌ هجاي‌ اولش‌ بلند يا می باشد

Trochee به چه معناست و Trochee یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Trochee

(شعر) وتد يا قافيه‌ دو هجايي‌ كه‌ هجاي‌ اولش‌ بلند يا به خارجی , ریشه انگلیسی (شعر) وتد يا قافيه‌ دو هجايي‌ كه‌ هجاي‌ اولش‌ بلند يا, ترجمه (شعر) وتد يا قافيه‌ دو هجايي‌ كه‌ هجاي‌ اولش‌ بلند يا, کلمات شبیه (شعر) وتد يا قافيه‌ دو هجايي‌ كه‌ هجاي‌ اولش‌ بلند يا
دانلود فایل ها