ترجمه Trojan در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای وابسته‌ به‌ يا اهل‌ شهر باستاني‌ تروا (yort). می باشد

Trojan به چه معناست و Trojan یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Trojan

وابسته‌ به‌ يا اهل‌ شهر باستاني‌ تروا (yort). به خارجی , ریشه انگلیسی وابسته‌ به‌ يا اهل‌ شهر باستاني‌ تروا (yort)., ترجمه وابسته‌ به‌ يا اهل‌ شهر باستاني‌ تروا (yort)., کلمات شبیه وابسته‌ به‌ يا اهل‌ شهر باستاني‌ تروا (yort).
دانلود فایل ها