ترجمه Trolley Car در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (subyellort) (امر.) واگن‌ برقي‌ شهري‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : اتوبوس‌ برقي‌.

Trolley Car به چه معناست و Trolley Car یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Trolley Car

(subyellort) (امر.) واگن‌ برقي‌ شهري‌ به خارجی , ریشه انگلیسی (subyellort) (امر.) واگن‌ برقي‌ شهري‌, ترجمه (subyellort) (امر.) واگن‌ برقي‌ شهري‌, کلمات شبیه (subyellort) (امر.) واگن‌ برقي‌ شهري‌ , اتوبوس‌ برقي‌. به لاتین
دانلود فایل ها