ترجمه True Complement در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای متمم‌ واقعي‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : متمم‌ مبنايي‌.

True Complement به چه معناست و True Complement یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به True Complement

متمم‌ واقعي‌ به خارجی , ریشه انگلیسی متمم‌ واقعي‌, ترجمه متمم‌ واقعي‌, کلمات شبیه متمم‌ واقعي‌ , متمم‌ مبنايي‌. به لاتین
دانلود فایل ها