ترجمه Tub در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای هرچيزي‌ بشكل‌ تغاهر می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : شستشوكردن‌ , در فارسی : شسته‌ شدن‌.

Tub به چه معناست و Tub یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Tub

هرچيزي‌ بشكل‌ تغاهر به خارجی , ریشه انگلیسی هرچيزي‌ بشكل‌ تغاهر, ترجمه هرچيزي‌ بشكل‌ تغاهر, کلمات شبیه هرچيزي‌ بشكل‌ تغاهر , شستشوكردن‌ به لاتین , شسته‌ شدن‌. به لاتین




دانلود فایل ها