ترجمه Tunably در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای تنظ‌يم‌ پذير. می باشد

Tunably به چه معناست و Tunably یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Tunably

تنظ‌يم‌ پذير. به خارجی , ریشه انگلیسی تنظ‌يم‌ پذير., ترجمه تنظ‌يم‌ پذير., کلمات شبیه تنظ‌يم‌ پذير.
دانلود فایل ها