ترجمه Tunicated در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای نيام‌ دار. می باشد

Tunicated به چه معناست و Tunicated یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Tunicated

نيام‌ دار. به خارجی , ریشه انگلیسی نيام‌ دار., ترجمه نيام‌ دار., کلمات شبیه نيام‌ دار.
دانلود فایل ها