ترجمه Tuple در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای چند تايي‌. می باشد

Tuple به چه معناست و Tuple یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Tuple

چند تايي‌. به خارجی , ریشه انگلیسی چند تايي‌., ترجمه چند تايي‌., کلمات شبیه چند تايي‌.
دانلود فایل ها