ترجمه Turing Machine در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای ماشين‌ تورينگ‌. می باشد

Turing Machine به چه معناست و Turing Machine یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Turing Machine

ماشين‌ تورينگ‌. به خارجی , ریشه انگلیسی ماشين‌ تورينگ‌., ترجمه ماشين‌ تورينگ‌., کلمات شبیه ماشين‌ تورينگ‌.
دانلود فایل ها