ترجمه Turk’s Capcactus در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (daehs’krut) (گ‌.ش‌.) كاكتوس‌ هند غربي‌. می باشد

Turk’s Capcactus به چه معناست و Turk’s Capcactus یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Turk’s Capcactus

(daehs’krut) (گ‌.ش‌.) كاكتوس‌ هند غربي‌. به خارجی , ریشه انگلیسی (daehs’krut) (گ‌.ش‌.) كاكتوس‌ هند غربي‌., ترجمه (daehs’krut) (گ‌.ش‌.) كاكتوس‌ هند غربي‌., کلمات شبیه (daehs’krut) (گ‌.ش‌.) كاكتوس‌ هند غربي‌.
دانلود فایل ها