ترجمه Turn Around Time در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای زمان‌ برگشت‌. می باشد

Turn Around Time به چه معناست و Turn Around Time یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Turn Around Time

زمان‌ برگشت‌. به خارجی , ریشه انگلیسی زمان‌ برگشت‌., ترجمه زمان‌ برگشت‌., کلمات شبیه زمان‌ برگشت‌.
دانلود فایل ها