ترجمه Twistor در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای حافظ‌ه‌ پيچشي‌. می باشد

Twistor به چه معناست و Twistor یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Twistor

حافظ‌ه‌ پيچشي‌. به خارجی , ریشه انگلیسی حافظ‌ه‌ پيچشي‌., ترجمه حافظ‌ه‌ پيچشي‌., کلمات شبیه حافظ‌ه‌ پيچشي‌.
دانلود فایل ها