ترجمه Two’s Complement در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای متمم‌ نسبت‌ به‌ دو. می باشد

Two’s Complement به چه معناست و Two’s Complement یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Two’s Complement

متمم‌ نسبت‌ به‌ دو. به خارجی , ریشه انگلیسی متمم‌ نسبت‌ به‌ دو., ترجمه متمم‌ نسبت‌ به‌ دو., کلمات شبیه متمم‌ نسبت‌ به‌ دو.
دانلود فایل ها