ترجمه Typing در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای ماشين‌ نويسي‌. می باشد

Typing به چه معناست و Typing یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Typing

ماشين‌ نويسي‌. به خارجی , ریشه انگلیسی ماشين‌ نويسي‌., ترجمه ماشين‌ نويسي‌., کلمات شبیه ماشين‌ نويسي‌.
دانلود فایل ها