ترجمه Unconditional Transfer در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای انتقال‌ غير شرط‌ي‌. می باشد

Unconditional Transfer به چه معناست و Unconditional Transfer یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Unconditional Transfer

انتقال‌ غير شرط‌ي‌. به خارجی , ریشه انگلیسی انتقال‌ غير شرط‌ي‌., ترجمه انتقال‌ غير شرط‌ي‌., کلمات شبیه انتقال‌ غير شرط‌ي‌.
دانلود فایل ها