ترجمه Underfeed در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای غذاي‌ غير كافي‌ خوردن‌ يا دادن‌. می باشد

Underfeed به چه معناست و Underfeed یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Underfeed

غذاي‌ غير كافي‌ خوردن‌ يا دادن‌. به خارجی , ریشه انگلیسی غذاي‌ غير كافي‌ خوردن‌ يا دادن‌., ترجمه غذاي‌ غير كافي‌ خوردن‌ يا دادن‌., کلمات شبیه غذاي‌ غير كافي‌ خوردن‌ يا دادن‌.
دانلود فایل ها