ترجمه Underpin در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای پشتيباني‌ يا تاييد كردن‌. می باشد

Underpin به چه معناست و Underpin یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Underpin

پشتيباني‌ يا تاييد كردن‌. به خارجی , ریشه انگلیسی پشتيباني‌ يا تاييد كردن‌., ترجمه پشتيباني‌ يا تاييد كردن‌., کلمات شبیه پشتيباني‌ يا تاييد كردن‌.
دانلود فایل ها