ترجمه Undersurface در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای درزيرسط‌ح‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : متحرك‌ در زيرسط‌ح‌.

Undersurface به چه معناست و Undersurface یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Undersurface

درزيرسط‌ح‌ به خارجی , ریشه انگلیسی درزيرسط‌ح‌, ترجمه درزيرسط‌ح‌, کلمات شبیه درزيرسط‌ح‌ , متحرك‌ در زيرسط‌ح‌. به لاتین
دانلود فایل ها