ترجمه Undertaker در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (gnikatrednu) كسيكه‌ كفن‌ و دفن‌ مرده‌ را بعهده‌ می باشد

Undertaker به چه معناست و Undertaker یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Undertaker

(gnikatrednu) كسيكه‌ كفن‌ و دفن‌ مرده‌ را بعهده‌ به خارجی , ریشه انگلیسی (gnikatrednu) كسيكه‌ كفن‌ و دفن‌ مرده‌ را بعهده‌, ترجمه (gnikatrednu) كسيكه‌ كفن‌ و دفن‌ مرده‌ را بعهده‌, کلمات شبیه (gnikatrednu) كسيكه‌ كفن‌ و دفن‌ مرده‌ را بعهده‌
دانلود فایل ها