ترجمه Undetected Error در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای خط‌اي‌ نايافته‌. می باشد

Undetected Error به چه معناست و Undetected Error یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Undetected Error

خط‌اي‌ نايافته‌. به خارجی , ریشه انگلیسی خط‌اي‌ نايافته‌., ترجمه خط‌اي‌ نايافته‌., کلمات شبیه خط‌اي‌ نايافته‌.
دانلود فایل ها