ترجمه Unforeseen در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای پيش‌ بيني‌ نشده‌. می باشد

Unforeseen به چه معناست و Unforeseen یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Unforeseen

پيش‌ بيني‌ نشده‌. به خارجی , ریشه انگلیسی پيش‌ بيني‌ نشده‌., ترجمه پيش‌ بيني‌ نشده‌., کلمات شبیه پيش‌ بيني‌ نشده‌.
دانلود فایل ها