خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
select id,social_sc,view_sc,ips,ref_sc,google_sc,info from wwp_sc where post_id =58471 AND u_id =1;

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
INSERT INTO wwp_sc (post_id,u_id,social_sc,google_sc,view_sc,ref_sc,ips) VALUES ('58471','1','0','0','0','1','5419828190');

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
select id,social_sc,view_sc,ips,ref_sc,google_sc,info from wwp_sc where post_id =58471 AND u_id =1;

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Ungainly به فارسی

ترجمه Ungainly در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای زمخت‌ و غيرجذاب‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : زشت‌ , در فارسی : بي‌ لط‌ف‌ , به فارسی : ناازموده‌ , سایر ترجمه ها : بيحاصل‌

Ungainly به چه معناست و Ungainly یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Ungainly

زمخت‌ و غيرجذاب‌ به خارجی , ریشه انگلیسی زمخت‌ و غيرجذاب‌, ترجمه زمخت‌ و غيرجذاب‌, کلمات شبیه زمخت‌ و غيرجذاب‌ , زشت‌ به لاتین , بي‌ لط‌ف‌ به لاتین , ناازموده‌ خارجی , بيحاصل‌ در زبان

دیدگاه‌تان را بنویسید: