ترجمه Unhorse در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای درشگه‌ باز كردن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : از جاي‌ خود تكان‌ دادن‌ , در فارسی : جابجا كردن‌.

Unhorse به چه معناست و Unhorse یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Unhorse

درشگه‌ باز كردن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی درشگه‌ باز كردن‌, ترجمه درشگه‌ باز كردن‌, کلمات شبیه درشگه‌ باز كردن‌ , از جاي‌ خود تكان‌ دادن‌ به لاتین , جابجا كردن‌. به لاتین
دانلود فایل ها