خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
select id,social_sc,view_sc,ips,ref_sc,google_sc,info from wwp_sc where post_id =58503 AND u_id =1;

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
INSERT INTO wwp_sc (post_id,u_id,social_sc,google_sc,view_sc,ref_sc,ips) VALUES ('58503','1','0','0','0','1','5422420084');

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
select id,social_sc,view_sc,ips,ref_sc,google_sc,info from wwp_sc where post_id =58503 AND u_id =1;

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Uni به فارسی

ترجمه Uni در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای پيشونديست‌ بمعني‌ ‘يك‌ ‘ و ‘واحد’ و ‘تك‌’. می باشد

Uni به چه معناست و Uni یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Uni

پيشونديست‌ بمعني‌ ‘يك‌ ‘ و ‘واحد’ و ‘تك‌’. به خارجی , ریشه انگلیسی پيشونديست‌ بمعني‌ ‘يك‌ ‘ و ‘واحد’ و ‘تك‌’., ترجمه پيشونديست‌ بمعني‌ ‘يك‌ ‘ و ‘واحد’ و ‘تك‌’., کلمات شبیه پيشونديست‌ بمعني‌ ‘يك‌ ‘ و ‘واحد’ و ‘تك‌’.

دیدگاه‌تان را بنویسید: