ترجمه Uni در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای پيشونديست‌ بمعني‌ ‘يك‌ ‘ و ‘واحد’ و ‘تك‌’. می باشد

Uni به چه معناست و Uni یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Uni

پيشونديست‌ بمعني‌ ‘يك‌ ‘ و ‘واحد’ و ‘تك‌’. به خارجی , ریشه انگلیسی پيشونديست‌ بمعني‌ ‘يك‌ ‘ و ‘واحد’ و ‘تك‌’., ترجمه پيشونديست‌ بمعني‌ ‘يك‌ ‘ و ‘واحد’ و ‘تك‌’., کلمات شبیه پيشونديست‌ بمعني‌ ‘يك‌ ‘ و ‘واحد’ و ‘تك‌’.
دانلود فایل ها