ترجمه Uniaxial در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای يك‌ محوري‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : داراي‌ يك‌ محور , در فارسی : يك‌ محوري‌.

Uniaxial به چه معناست و Uniaxial یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Uniaxial

يك‌ محوري‌ به خارجی , ریشه انگلیسی يك‌ محوري‌, ترجمه يك‌ محوري‌, کلمات شبیه يك‌ محوري‌ , داراي‌ يك‌ محور به لاتین , يك‌ محوري‌. به لاتین
دانلود فایل ها