ترجمه Unicorn در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای جانور افسانه‌اي‌ داراي‌ يك‌ شاخ‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : تكشاخ‌.

Unicorn به چه معناست و Unicorn یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Unicorn

جانور افسانه‌اي‌ داراي‌ يك‌ شاخ‌ به خارجی , ریشه انگلیسی جانور افسانه‌اي‌ داراي‌ يك‌ شاخ‌, ترجمه جانور افسانه‌اي‌ داراي‌ يك‌ شاخ‌, کلمات شبیه جانور افسانه‌اي‌ داراي‌ يك‌ شاخ‌ , تكشاخ‌. به لاتین
دانلود فایل ها