ترجمه Uninterrupted در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای بي‌ وقفه‌. می باشد

Uninterrupted به چه معناست و Uninterrupted یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Uninterrupted

بي‌ وقفه‌. به خارجی , ریشه انگلیسی بي‌ وقفه‌., ترجمه بي‌ وقفه‌., کلمات شبیه بي‌ وقفه‌.
دانلود فایل ها