ترجمه Union Shop در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای مغازه‌ ياكارگاهي‌ كه‌ اعضاي‌ خارج‌ از اتحاديه‌ كارگري‌ می باشد

Union Shop به چه معناست و Union Shop یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Union Shop

مغازه‌ ياكارگاهي‌ كه‌ اعضاي‌ خارج‌ از اتحاديه‌ كارگري‌ به خارجی , ریشه انگلیسی مغازه‌ ياكارگاهي‌ كه‌ اعضاي‌ خارج‌ از اتحاديه‌ كارگري‌, ترجمه مغازه‌ ياكارگاهي‌ كه‌ اعضاي‌ خارج‌ از اتحاديه‌ كارگري‌, کلمات شبیه مغازه‌ ياكارگاهي‌ كه‌ اعضاي‌ خارج‌ از اتحاديه‌ كارگري‌
دانلود فایل ها