ترجمه Unionize در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای متحد كردن‌ بشكل‌ اتحاديه‌ در اوردن‌. می باشد

Unionize به چه معناست و Unionize یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Unionize

متحد كردن‌ بشكل‌ اتحاديه‌ در اوردن‌. به خارجی , ریشه انگلیسی متحد كردن‌ بشكل‌ اتحاديه‌ در اوردن‌., ترجمه متحد كردن‌ بشكل‌ اتحاديه‌ در اوردن‌., کلمات شبیه متحد كردن‌ بشكل‌ اتحاديه‌ در اوردن‌.
دانلود فایل ها