ترجمه Unit در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای فردي‌. می باشد

Unit به چه معناست و Unit یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Unit

فردي‌. به خارجی , ریشه انگلیسی فردي‌., ترجمه فردي‌., کلمات شبیه فردي‌.
دانلود فایل ها