ترجمه Unitize در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای بصورت‌ يك‌ واحد يايگان‌ دراوردن‌. می باشد

Unitize به چه معناست و Unitize یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Unitize

بصورت‌ يك‌ واحد يايگان‌ دراوردن‌. به خارجی , ریشه انگلیسی بصورت‌ يك‌ واحد يايگان‌ دراوردن‌., ترجمه بصورت‌ يك‌ واحد يايگان‌ دراوردن‌., کلمات شبیه بصورت‌ يك‌ واحد يايگان‌ دراوردن‌.
دانلود فایل ها