خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
select id,social_sc,view_sc,ips,ref_sc,google_sc,info from wwp_sc where post_id =58645 AND u_id =1;

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
INSERT INTO wwp_sc (post_id,u_id,social_sc,google_sc,view_sc,ref_sc,ips) VALUES ('58645','1','0','0','0','1','5419828190');

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
select id,social_sc,view_sc,ips,ref_sc,google_sc,info from wwp_sc where post_id =58645 AND u_id =1;

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Unmannered به فارسی

ترجمه Unmannered در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای اداب‌. می باشد

Unmannered به چه معناست و Unmannered یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Unmannered

اداب‌. به خارجی , ریشه انگلیسی اداب‌., ترجمه اداب‌., کلمات شبیه اداب‌.

دیدگاه‌تان را بنویسید: