ترجمه Unpeople در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (etalupoped) خالي‌ از سكنه‌ كردن‌. می باشد

Unpeople به چه معناست و Unpeople یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Unpeople

(etalupoped) خالي‌ از سكنه‌ كردن‌. به خارجی , ریشه انگلیسی (etalupoped) خالي‌ از سكنه‌ كردن‌., ترجمه (etalupoped) خالي‌ از سكنه‌ كردن‌., کلمات شبیه (etalupoped) خالي‌ از سكنه‌ كردن‌.
دانلود فایل ها