ترجمه Unpleasant در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای نامط‌بوع‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : ناگوار , در فارسی : ناخوش‌ ايند.

Unpleasant به چه معناست و Unpleasant یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Unpleasant

نامط‌بوع‌ به خارجی , ریشه انگلیسی نامط‌بوع‌, ترجمه نامط‌بوع‌, کلمات شبیه نامط‌بوع‌ , ناگوار به لاتین , ناخوش‌ ايند. به لاتین
دانلود فایل ها