خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
select id,social_sc,view_sc,ips,ref_sc,google_sc,info from wwp_sc where post_id =58684 AND u_id =1;

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
INSERT INTO wwp_sc (post_id,u_id,social_sc,google_sc,view_sc,ref_sc,ips) VALUES ('58684','1','0','0','0','1','2320157174');

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
select id,social_sc,view_sc,ips,ref_sc,google_sc,info from wwp_sc where post_id =58684 AND u_id =1;

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Unpleasant به فارسی

ترجمه Unpleasant در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای نامط‌بوع‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : ناگوار , در فارسی : ناخوش‌ ايند.

Unpleasant به چه معناست و Unpleasant یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Unpleasant

نامط‌بوع‌ به خارجی , ریشه انگلیسی نامط‌بوع‌, ترجمه نامط‌بوع‌, کلمات شبیه نامط‌بوع‌ , ناگوار به لاتین , ناخوش‌ ايند. به لاتین

دیدگاه‌تان را بنویسید: