ترجمه Unreserve در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (devresernu) بي‌ پرده‌ گويي‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : سادگي‌ , در فارسی : بيمحابايي‌ , به فارسی : رك‌ گو

Unreserve به چه معناست و Unreserve یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Unreserve

(devresernu) بي‌ پرده‌ گويي‌ به خارجی , ریشه انگلیسی (devresernu) بي‌ پرده‌ گويي‌, ترجمه (devresernu) بي‌ پرده‌ گويي‌, کلمات شبیه (devresernu) بي‌ پرده‌ گويي‌ , سادگي‌ به لاتین , بيمحابايي‌ به لاتین , رك‌ گو خارجی
دانلود فایل ها