خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
select id,social_sc,view_sc,ips,ref_sc,google_sc,info from wwp_sc where post_id =58775 AND u_id =1;

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
INSERT INTO wwp_sc (post_id,u_id,social_sc,google_sc,view_sc,ref_sc,ips) VALUES ('58775','1','0','0','0','1','2320157174');

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
select id,social_sc,view_sc,ips,ref_sc,google_sc,info from wwp_sc where post_id =58775 AND u_id =1;

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Unship به فارسی

ترجمه Unship در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای از كشتي‌ بيرون‌ اوردن‌. می باشد

Unship به چه معناست و Unship یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Unship

از كشتي‌ بيرون‌ اوردن‌. به خارجی , ریشه انگلیسی از كشتي‌ بيرون‌ اوردن‌., ترجمه از كشتي‌ بيرون‌ اوردن‌., کلمات شبیه از كشتي‌ بيرون‌ اوردن‌.

دیدگاه‌تان را بنویسید: