ترجمه Unsociability در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای مردم‌ گريزي‌. می باشد

Unsociability به چه معناست و Unsociability یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Unsociability

مردم‌ گريزي‌. به خارجی , ریشه انگلیسی مردم‌ گريزي‌., ترجمه مردم‌ گريزي‌., کلمات شبیه مردم‌ گريزي‌.
دانلود فایل ها