خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
select id,social_sc,view_sc,ips,ref_sc,google_sc,info from wwp_sc where post_id =58911 AND u_id =1;

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
INSERT INTO wwp_sc (post_id,u_id,social_sc,google_sc,view_sc,ref_sc,ips) VALUES ('58911','1','0','0','0','1','5416220339');

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
select id,social_sc,view_sc,ips,ref_sc,google_sc,info from wwp_sc where post_id =58911 AND u_id =1;

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Upholsterer به فارسی

ترجمه Upholsterer در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای خياط‌ رومبلي‌ و پرده‌ و غيره‌. می باشد

Upholsterer به چه معناست و Upholsterer یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Upholsterer

خياط‌ رومبلي‌ و پرده‌ و غيره‌. به خارجی , ریشه انگلیسی خياط‌ رومبلي‌ و پرده‌ و غيره‌., ترجمه خياط‌ رومبلي‌ و پرده‌ و غيره‌., کلمات شبیه خياط‌ رومبلي‌ و پرده‌ و غيره‌.

دیدگاه‌تان را بنویسید: