ترجمه Upstart در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای روشن‌ كردن‌(موتور ماشين‌ و غيره‌). می باشد

Upstart به چه معناست و Upstart یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Upstart

روشن‌ كردن‌(موتور ماشين‌ و غيره‌). به خارجی , ریشه انگلیسی روشن‌ كردن‌(موتور ماشين‌ و غيره‌)., ترجمه روشن‌ كردن‌(موتور ماشين‌ و غيره‌)., کلمات شبیه روشن‌ كردن‌(موتور ماشين‌ و غيره‌).
دانلود فایل ها