ترجمه Urogenital در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای ادراري‌ و تناسلي‌. می باشد

Urogenital به چه معناست و Urogenital یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Urogenital

ادراري‌ و تناسلي‌. به خارجی , ریشه انگلیسی ادراري‌ و تناسلي‌., ترجمه ادراري‌ و تناسلي‌., کلمات شبیه ادراري‌ و تناسلي‌.
دانلود فایل ها