ترجمه User Program در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای برنامه‌ كاربر. می باشد

User Program به چه معناست و User Program یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به User Program

برنامه‌ كاربر. به خارجی , ریشه انگلیسی برنامه‌ كاربر., ترجمه برنامه‌ كاربر., کلمات شبیه برنامه‌ كاربر.
دانلود فایل ها