ترجمه User Terminal در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای پايانه‌ كاربر. می باشد

User Terminal به چه معناست و User Terminal یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به User Terminal

پايانه‌ كاربر. به خارجی , ریشه انگلیسی پايانه‌ كاربر., ترجمه پايانه‌ كاربر., کلمات شبیه پايانه‌ كاربر.
دانلود فایل ها