ترجمه Valetudinarian در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای سلامتي‌ و تندرستي‌ خود وسواسي‌ است‌. می باشد

Valetudinarian به چه معناست و Valetudinarian یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Valetudinarian

سلامتي‌ و تندرستي‌ خود وسواسي‌ است‌. به خارجی , ریشه انگلیسی سلامتي‌ و تندرستي‌ خود وسواسي‌ است‌., ترجمه سلامتي‌ و تندرستي‌ خود وسواسي‌ است‌., کلمات شبیه سلامتي‌ و تندرستي‌ خود وسواسي‌ است‌.
دانلود فایل ها