ترجمه Vane در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای حركت‌ و جنبش‌ باشد. می باشد

Vane به چه معناست و Vane یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Vane

حركت‌ و جنبش‌ باشد. به خارجی , ریشه انگلیسی حركت‌ و جنبش‌ باشد., ترجمه حركت‌ و جنبش‌ باشد., کلمات شبیه حركت‌ و جنبش‌ باشد.
دانلود فایل ها