ترجمه Variable Parameter در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای پارامتر متغيير. می باشد

Variable Parameter به چه معناست و Variable Parameter یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Variable Parameter

پارامتر متغيير. به خارجی , ریشه انگلیسی پارامتر متغيير., ترجمه پارامتر متغيير., کلمات شبیه پارامتر متغيير.
دانلود فایل ها